CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SƠN VIỆT MỸ

Nhà máy hóa chất của tương lai sẽ như thế nào? bạn không thể tưởng tượng

發表時間:2021-12-15 11:06

Gii thiu: Năm 2020, ch tch ca Sinochem đã đt tên cho chiến lược k thut s ca Sinochem là "Online Sinochem", đng thi nêu rõ đnh hướng ca "Online Sinochem, Digital Sinochem và SmartSinochem". S hóa đã tr thành yếu t sn xut then cht cho s phát trin ca Sinochem, và đang to ra nhng thay đi sâu sc trong mô hình phát trin và phương thc sn xut ca công ty.

Thông quatính toán thông minh, các li thiết b có th được d đoán trước và có th thc hin các bin pháp phòng nga; thông qua chn đoán t xa, thm chí hàng nghìn dm, vn có th phán đoán chính xác và loi b nguy cơ ngng hot đng ca nhà máy sn xut ... Ti Sinochem Trung Quc , khi mt doanh nghip sn xut và công ngh k thut s được "kết ni" ", nhng vin cnh tưởng chng như khoa hc vin tưởng" nhà máy ca tương lai "này đang ln lượt tr thành hin thc.

Trong thế gii ngày nay, mt cuc cách mng công ngh mi và chuyn đi công nghip đangbùng n, và công ngh k thut s đang phát trin nhanh chóng. Trong quá trình xây dng mt quc gia ni mng và mt Trung Quc k thut s, liu mt doanh nghip có th nm bt các cơ hi do s hóa công nghip và côngnghip hóa k thut s mang li hay không, đng thi to ra đng lc phát trin mi vi đi mi công ngh và chuyn đi k thut s, s quyết đnh liu doanh nghip có th giành được cơ hi phát trin trong tương lai hay không .

Vào năm2020, các giám đc ca Sinochem đã đt tên chochiến lược k thut s ca Sinochem là "Online Sinochem", và làm rõ đnh hướng ca "Online Sinochem, Digital Sinochem và SmartSinochem". S hóa đã tr thành yếu t sn xut then cht cho s phát trin ca Sinochem, và đang to ra nhng thay đi sâu sc trong mô hình phát trin và phương thc sn xut ca công ty.

Vy, điu kỳ diu ca "nhà máy k thut s" là gì?

Hóa cht Sennics

--------

S hóa làm tăng hiu qu


D liu ln thúc đy vic ra quyết đnh

Sennics lànhà cung cp dch v toàn din hàng đu thế gii v ph gia polyme, vi phm vi hot đng kinh doanh ti hơn 50 quc gia và khu vc trên thế gii. Sennics đt ra mc tiêu chuyn đi chiến lược theo đnh hướng k thut s, thông minh và dch v vi vic xây dng “Smart Sennics” làm ct lõi, đ tư duy k thut s có th được tích hp vào tt c các khía cnh ca doanh nghip.


T năm 2017, công ty bt đu xây dng nhà máy s, đã hoàn thành vic xây dng và trin khai h thng MES, h thng qun lý thiết b, h thng HSE và h thng WMS, to nên nn tng qun lý vn hành s bao ph toàn b chui kinh doanh ti nhà máy cp, và tiêuchun hóa nhà máy .Quá trình qun lý vn hành đã nâng cao hiu qu hot đng chung.

Trường hp


Nhà máySennics Tai'an tiết kim 50 gi lao đng mi ngày trong thng kê sn xut, gim 1,3 gi ch đi cho mi doanh nghip đến và đi và tiết kim năng lượng tiêu th vi ước tính thn trng là 200.000 NDT mi năm. Phn thiết b kết hp vic s dng h thng k thut s và ti ưu hóa cơ cu t chc, gim 18 nhân viên thiết b xung còn 5 người.

Sau khinhà máy nhn ra s ph biến ca ng dng k thut s cp cơ s, Sennics bt đu th nghim thêm phương thc làm vic da trên d liu, nghĩa là, kết hp d liu khách quan và kinh nghim và kiến thc, đ cung cp phn hi và đ xut theo thi gian thc cho vic qun lý sn xut tin tuyến ca nhà máy. , và đ giúp nhàmáy an toàn và cht lượng. và tăng thêm chi phí.

Trường hp

Thông quavic trin khai h thng CPM, mt cơ chế hot đng đ đánh giá và ti ưu hóa vòng lp PID đã được thiết lp, t l vn hành điu khin t đng đã tăng t 40% lên 95% và t l xut sc ca vòng lp đã tăng t 60% lên75%, điu này rt đáng k. ci thin sn đnh ca quá trình sn xut tng th. Thông qua vic xây dng nn tng chn đoán t xa thiết b, các thut toán thông minh có th được s dng đ phát hin và phán đoán các tin t li thiết b, h tr chn đoán t xa ca chuyên gia và gim thiu đáng k vic tt máy không có kế hoch và tn tht sn xut do thiết b hng hóc không mong mun.

Kết hp mm và cng


To mt đnh dng k thut s mi

SinochemLantian là doanh nghip hàng đu trong ngành công nghip hóa cht flo ca Trung Quc. Các sn phm ca công ty được s dng rng rãi trong hơn 20 lĩnh vc nhưô tô, thiết b gia dng và năng lượng mi, vi th phn hàng đu trong nước và toàn cu đi vi nhiu loi sn phm.


Trường hp

Dây chuyn sn xut t đng chiết rót công ngh robot vàgiám sát trc quan hàng đu trong ngành công nghip flo doSinochem Lantian và các nhà sn xut robot cùng phát trin đã gim hơn 65% s lượng công nhân và tăng hiu qu sn xut hơn 2 ln k t khi ra mt. Sau khi h thng thc thi sn xut (MES) chun b kế hoch sn xut, người điu phi kế hoch s gi nó đến dây chuyn sn xut. Sau khi sn phm ngoi tuyến, mã s được quét đ lưu tr, gi đi và giao hàng. Công vic được điu phi mt cách có trt t, chính xác và cách thc nhanh chóng, gii quyết phn ln vn đ lao đng và giao hàng. Các vn đ v tính kp thi.

T đng hóa và nâng cp, chuyn đi k thut thiết b đo đc cp đ thiết b, và điu chnh vòng lp PID là nhng phn “khó” trong quá trình xâydng Nhà máy thông minhSinochem Lantian. V sc mnh mm, Sinochem Lantian đã xây dng mt h thng thông tin qun lý chui giá tr t qun lý nhà cung cp đến qun lý khách hàng cp đ hot đng, hin thc hóa kết ni lin mch và hp tác kinh doanh hiu qu gia các nhà cung cp, doanh nghip, nhàphân phi và khách hàng cui cùng thượng ngun và h ngun.

——

Đ d liu hot đng như mt "người giám sát" bo mt

Đm bo thiết b "n đnh và lâu dài"

NantongXingchen là doanh nghip "Hành đng Trăm đôi" ca y ban Giám sát và Qun lý Tài sn Nhà nước. Nó có mt s b cơ s sn xut hóa cht quy mô ln vi tng công sut sn xut hơn 400.000 tn và thunhp bán hàng hàng năm gn 5 t nhân dân t.

NantongXingchen trin khai và s dng toàn din h thng SAP-ERP đ đt được phm vi toàn din v sn xut và vn hành như qun lý toàn din, sn xut, tiếp th và chui cung ng. Thông qua vic ti ưu hóa h thng và kinh doanh, h thng qun lý tiếp th và qun lý cơ bn "ba trong mt" đãđược ci thin; nhà kho thông minh k thut s đã được xây dng và các h thng nhưđt xe và s cuc gi, cu cân không người giám sát, h thng qun lý kho hàng (WMS) , v.v.đã được trin khai đ tích hp vi ERP, thương mi đin t, Tích hp h thng như H thng thc thi sn xut (MES, đang được xây dng) và Qun lý quan h nhà cung cp (SRM) đ ci thin mc đ thông minh ca kho bãivà hu cn.


V s hóa HSE, Nantong Xingchen đã hoàn thành vic xây dng nn tng qun lý an toàn "năm trong mt" và đưa ra hơn mười mô-đun chc năng ca năm h thng giám sát và cnh báo sm mi nguy him chính, giám sát và cnh báo khí đc / cháy n, v.v. ., hin thc hóa vic chuyn đi qun lý an toàn sang thông tin hóa.

V s hóa sn xut, Nantong Xingchen ly điu khin và giám sát mô hình cn hng ngoi, APC làm đim khi đu, nhn thc toàn din tình trng sc khe ca tng dây chuyn sn xut và ti ưu hóa sn xut, gim chi phí và tăng hiu qu thông qua điu khin chính xác.

Trong côngvic tiếp th ca Nantong Xingchen, ng dng k thut s cũng đã được phn ánh đy đ. Công ty tăng cường phân tích khách hàng tim năng,thiết lp khung quy trình qun lý nútvà LTC (Dn đến tin mt) t th trường đến khách hàng, đng thi la chn và tìm kiếm chínhxác nhng khách hàng có giá tr

"Sau khi dây chuyền sản xuất mới được đưa vào hoạt động,chúng tôi đã trở thành điểm đến của những người nổi tiếng trên Internet",Yan Junhui, giám đốc xưởng thứ năm của cơ sở Sinochem Lantian Thiểm Tây, nói vớimột cảm giác tự hào. Vài năm trở lại đây, anh cảm nhận rõ công nhân tiền trạmkhông còn “bắt vít” lao động chân tay, nhà xưởng ngày càng tân tiến, thiết bịngày càng thông minh. Vận hành thiết bị mới, Yan Junhui và các đồng nghiệp củaanh ấy, Công nghệ và tư duy cũng dần được cải thiện, hiện thực hóa sự cải tiếnvà nhảy vọt của cá nhân.


Câu chuyện và những thay đổi của một người tên "YanJunhui" phản ánh triển vọng phát triển năng động của ngành công nghiệp hóachất truyền thống. Trong làn sóng chuyển đổi kỹ thuật số, Sinochem Trung Quốc sẽnắm bắt cơ hội để định hình lại quan hệ tổ chức, phương thức sản xuất và vậnhành, đồng thời tạo ra động lực phát triển mới thông qua đổi mới và cải cách, đểgiành được cơ hội phát triển trong tương lai cho các doanh nghiệp.
Điện thoại:+84 979 140 968 & +84 392 738 098
Wechat:Zhang021107
Web:www.vietmyvn.com
Mail:ctytnhhvietmy88@gmail.com
Địa chỉ:Thửa đất số 620, Tờ bản đồ số 15, Đường ĐH 423, Khu phố Tân Bình, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
CÔNG TY CÔNG NGHỆ SƠN QUỐC TẾ VIỆT MỸ
(VIỆT NAM - TRUNG QUỐC - CAMPUCHIA)
Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi, chúng tôi hoạt động 24/7 để phục vụ bạn
Liên hệ
Tên
*
Số điện thoại
*
Mail
*
Nội dung
*
Gửi